Uniform Template of the Summary of Benefit and Coverage

Pursuant to SB388 (2015) the DMHC is providing the following written translations of the federal Uniform Summary of Benefits and Coverage template in the languages listed below, as required by law.

Template

Glossary


 
Summary of Benefits and Coverage: What this Plan Covers & What it Costs - English accessible *  ** Glossary*
Resumen de beneficios y cobertura: Lo que cubre el plan y los precios - Spanish accessible *  ** Glossary*
ملخص الفوائد والتغطية: ما تغطيه هذه الخطة وما تدفعه مقابل الخدمات المغطاء - Arabic accessible ** Glossary
Օգուտների և ծածկույթի ամփոփագիր՝ Ինչն է ծածկում ծրագիրը և ինչ եք դուք վճարում ծածկվող ծառայությունների դիմաց: - Armenian accessible ** Glossary
福利和承保範圍摘要 - Chinese accessible *  ** Glossary*
خ*لاصۀ مزایا و پوشش: مزایای تحت پوشش این طرح و هزینۀ پرداختی شما برای خدمات تحت پوشش - Farsi accessible ** Glossary
Cov Ntsiab Lus Uas Qhia Txog Cov Kev Pab thiab Cov Kev Pab Them Nqi Kho Mob: Qhov Kev Npaj Pab Them Nqi Kho Mob Kam Pab Them Dabtsi & Koj Them Npaum Li Cas Rau Cov Kev Pab Uas Raug Pab Them - Hmong accessible ** Glossary
សេចក្តីសង្ខេបផលបំណាច់ និងការធានារ៉ាប់រង: អ្វីដែលគំរោងធានារ៉ាប់រង & អ្វីដែលអ្នកបង់ថ្លៃលើសេវាធានារ៉ាប់រង - Khmer/Cambodian accessible ** Glossary
보험 혜택 및 보장의 요약: 본 플랜의 보장 범위 및 보장 서비스에 대한 귀하의 지불액 - Korean accessible ** Glossary
Обзор вашей страховки и льгот: какие услуги покрываются данным планом и сколько вы за них платите - Russian accessible *** Glossary
Buod ng mga Benepisyo at Pagsakop: Ang Sakop ng Plano at Magkano Ito - Tagalog accessible *  ** Glossary*
Tóm Lược Quyền Lợi và Mức Đài Thọ: Chương Trình này Đài Thọ Những Gì & Quý Vị Trả Tiền Cho Những Dịch Vụ Nào Được Đài Thọ - Vietnamese accessible *** Glossary
     

 

*Documents translated into these languages by the Center for Medicare and Medicaid Services: https://www.cms.gov/cciio/programs-and-initiatives/consumer-support-and-information/summary-of-benefits-and-coverage-and-uniform-glossary.html

**  Authorized for use on and after April 1, 2017.

*** Translations of the forms Authorized for use on and after April 1, 2017, will be posted at a later date.